☰ MENU
Facebook Instagram YouTube

Pravidla SMS marketingové soutěže

SMS marketingová soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky po dobu konání ročníku 2022. Přesný termín zveřejní pořadatel při spuštění. Přesný termín ukončení bude oznámen.
Organizátorem soutěže je PhotoGirl s. r. o., se sídlem Praha 10, V předpolí 1306/7, PSČ 100 00, IČ: 049 37 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255959, (dále jen organizátor).

SMS marketingová soutěž Czech and Slovak PhotoGirl Public

(dále jen SMS hlasovací soutěž)

Oficiální pravidla SMS hlasovací soutěže

 

I.

Organizátor a spolupořadatel hlasovací soutěže

SMS marketingová soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky Přesný termín zveřejní pořadatel při spuštění. Přesný termín ukončení bude oznámen. Končí vždy týden před finále.

Organizátorem hlasovací soutěže je PhotoGirl s. r. o., se sídlem Praha 10, V předpolí 1306/7, PSČ 100 00, IČ: 049 37 317, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255959, (dále jen organizátor).

Technicky zajišťuje společnost Artoy a.s. Reklamace plateb a reklamace@artoy.cz nebo lince 602 777 555, 9-17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz.

Provozuje: BZ Partners Group a.s., info@photogirl.cz.

 

II.

Podmínky účasti

Marketingové soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky starší 18 let.

 

 

II.

Účastníci marketingové soutěže a pravidla hlasovací soutěže

SMS marketingová soutěž probíhá na webových stránkách www.photogirl.cz a www.photogirl.sk.

 

Podmínky účasti

Účastníkem marketingové soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Oficiálních pravidel, která zašle SMS zprávu jako hlas pro svou favoritku.

Pravidla marketingové soutěže

Účastníci z České republiky zašlou SMS ve tvaru CSPG xxx (za xxx je nutno dosadit ID soutěžící dívky) na určené hrací telefonní číslo 903 33 10 (dále jen „hrací číslo“).

 

Účastníci ze Slovenské republiky zašlou SMS ve tvaru CSPG xxx (za xxx je nutno dosadit ID soutěžící dívky) na určené hrací telefonní číslo 6663 (dále jen „hrací číslo“).

 

Z jednoho telefonního čísla je možné přijmout neomezené množství SMS.

Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy spojené s doručováním SMS zpráv. Hlasy poslané před termínem oficiálního spuštění se nezapočítávají, i když prošly přes bránu poskytovatele hlasování. Organizátor nenese za tyto neplatné hlasy žádnou odpovědnost a nenahrazuje hlasujícím tyto hlasy formou vrácení prostředků, které hlasující vynaložil před spuštěním sms hlasování.

Odesláním SMS hlasu vyjádří účastník svůj souhlas s účastí v této části marketingové soutěže a s podmínkami a pravidly marketingové soutěže.

Pokud účastník odešle SMS zprávu pomocí internetu, nebude do soutěže zařazen. Pokud účastník odešle SMS zprávu z telefonu, který není jeho, je povinen získat souhlas vlastníka mobilního telefonu s tím, že prostřednictvím jeho mobilního telefonu bude držitel komunikovat s organizátorem. SMS zprávy, které budou zaslány na chybné telefonní číslo, v rozporu s předepsaným tvarem SMS nebo v rozporu s pravidly hlasovací soutěže, nebudou do hlasovací soutěže zařazeny.

Cena SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, nebo 0,5 EUR. Technicky zajišťuje společnost Artoy a.s. Reklamace plateb a reklamace@artoy.cz nebo lince 602 777 555, 9-17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz. Přijaté SMS zprávy budou pro účely vyhodnocení soutěže a určení výherce zaznamenávány. Záznam přijatých SMS zpráv bude pořizován automaticky, a to v tomto rozsahu: mobilní číslo účastníka soutěže, hlas konkrétní dívce, datum a čas přijetí SMS zprávy, obsah zprávy. Zaznamenané údaje jsou závazné pro vyřizování případných reklamací.

IV.

Práva a povinnosti organizátora

V případě porušení stanovených pravidel a podmínek marketingové soutěže bude účastník z marketingové soutěže vyloučen.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou výhry zatíženy, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Organizátor je oprávněn v případech zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky marketingové soutěže, výhry a dobu trvání marketingové soutěže kdykoli v průběhu. Případně celou marketingové soutěž zrušit.

Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v marketingové soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za finanční hotovost.

Účastníci marketingové soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora/spolupořadatele, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník marketingové soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem nabízení obchodu nebo služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, a to správcem – společností PhotoGirl s.r.o. sídlem Praha 10, V předpolí 1306/7, nebo jím určeným zpracovatelem po dobu trvání smluvního vztahu o poskytování služeb mezi hlasujícím a správcem. Účastník marketingové soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Účastník marketingové soutěže výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení organizátora prostřednictvím elektronické pošty, pokud organizátorovi v rámci soutěže sdělí též svoji elektronickou adresu. Účastník marketingové soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat a to jakýmkoliv způsobem.

V.

Závěrečná ustanovení

Oficiální pravidla marketingové soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.photogirl.cz nebo www.photogirl.sk. Účastníci marketingové soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit tato pravidla, organizaci soutěže, soutěžní kola a další povinnosti na základě zásahu vyšší moci, či jiných neočekávaných událostech jako například pandemických či epidemiologických opatřeních vlády ČR.

 

V Praze dne 14.11.2023

 

Finalistky Czech&Slovak PhotoGirl 2024

Přečíst

Přihlaš se k odběru novinek
a buď mezi prvními informovanými

Odebírat

Sleduj Czech and Slovak PhotoGirl i na sociálních sítích

Facebook Instagram YouTube